لیست اخبار صفحه :1
بازدید میدانی ریاست محترم انستیتو پاستور ایران و معاون توسعه منابع انسانی از بخش‌های محلولهای تزریقی، واکسن هپاتیت و پروژه واکسن پنوموکوک تتانوس
بازدید میدانی ریاست محترم انستیتو پاستور ایران و معاون توسعه منابع انسانی از بخش‌های مجتمع و پروژه واکسن پنوموکوک تتانوس

بازدید میدانی ریاست محترم انستیتو پاستور ایران و معاون توسعه منابع انسانی از بخش‌های محلولهای تزریقی، واکسن هپاتیت و پروژه واکسن پنوموکوک تتانوس