اداره آب و فاضلاب:

اهم فعالیت­های این اداره:

  • تولید آب دارویی: آب خالص (PW)، آب تزریقی (WFI) و  بخار تمیز (PS)
  • تولید آب آشامیدنی مطابق استاندارد 1053 ایران
  • تصفیه پسآب بیولوژیک، شیمیایی و بهداشتی
  • راهبری، نگهداری و تعمیرات تخصصی تجهیزات مرتبط با تولید آب دارویی و بخار تمیز، سیستم تولید آب آشامیدنی، سیستم تصفیه پسآب بیولوژیک (کیل تانک­ها)، شیمیایی و بهداشتی منطبق بر سامانه مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات (MKMS)