• تولیدات بخش علوم حیوانات

تولیدات بخش علوم حیوانات آزمایشگاهی انستیتوپاستورایران

ردیف

نام حیوان

1

موش رت

RAT  WISTAR

2

موش رت

RAT  SPRAGUE  DAWLEY

3

موش  رت

Rat Lewis

4

خوکچه هندی

GUINEA PIG DUNKIN HARTLEY

5

خرگوش

NEWZEALAND WHITE RABBIT

6

هامستر

HAMSTER

7

موش BALB/C

INBRED MICE  BALA/C

8

موش C57/BL6

INBRED MICE  C57/BL6

9

موش CBA/J

INBRED MICE  CBA/J

10

موش NMRI

OUTBRED MICE NMRI

11

موش SW

OUTBRED MICE SW

12

موش NIH

OUTBRED MICE NIH

13

موش B6D2F1

INBRED MICE  B6D2F1

14

موش DBA2

INBRED MICE  DBA2

15

موش فرانسوی BALB/CJRj

S.P.F))INBRED MICE BALB/CJRj

16

موش فرانسوی C57BL/6JRj

INBRED MICE  C57BL/6JRj (S.P.F)

17

موش فرانسوی CBA/JRj

INBRED MICE CBA/JRj (S.P.F)

18

موش فرانسوی DBA/2JRj

INBRED MICE  DBA/2JRj (S.P.F)

19

موش فرانسوی RjORI:SWISS

OUTBRED RjORI:SWISS (S.P.F)

20

خوراک حیوانات آزمایشگاهی

 

21

پوشال حیوانات آزمایشگاهی

 

22

پوشال اتوکلاو شده

 

23

ویتامین C (نیم لیتر)

 

24

هزینه نگهداری موش (روزانه)

 

25

هزینه نگهداری رت (روزانه)

 

26

هزینه نگهداری خوکچه هندی (روزانه)

 

27

هزینه نگهداری خرگوش (روزانه)

 

ضمنا جهت خرید حیوانات آزمایشگاهی می توانید با شماره های ذیل تماس بگیرد:

09123203722         09122606502              4916045-0263