معاون تولید و رییس مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستيتو پاستور ايران

دکتر دلارام درود


تلفن:34916130(26-98+)

        34916140(98-26+)

فکس:34916110(26-98+)
پست الکترونیک: d_doroud@pasteur.ac.ir