مهندس علیرضا کاویان پور

مدیر تولید و برنامه ریزی

Kavianpour.alireza@gmail.com

02634916011

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

سوابق کاری

 • مدیر تولید و برنامه ریزی 1396 تاکنون
 • رئیس بخش نوترکیب باکتریایی 1395
 • سرپرست قسمت خالص سازی اولیه 1395-1391
 • کارشناس تولید1391-1386

 

 

 

 

 

 

مدیریت تولید و برنامه ریزی

مدیریت تولید و برنامه ریزی با ادغام دو واحد "برنامه ریزی و فناوری" و "مدیریت تولید" در سال 1395 در چارت سازمانی مصوب مجتمع باز تعریف و شروع به فعالیت نمود.

اهم وظایف این مدیریت عبارت است از:

 1. -    برنامه ریزی تولید.
 2. -    کنترل و پایش تولید.
 3. -    جمع آوری و تجزیه تحلیل آمار تولید و ارائه گزارش های تحلیلی و آماری.
 4. -    نظارت مستمر مشکلات زنجیره تولید و شناسایی گلوگاه ها در بخش های تولیدی مجتمع و تعامل با سایر مدیریت ها و حوزه ها.
 5. -    برنامه ریزی و گزارش گیری فعالیت نیروی انسانی جهت استفاده بهره ور از منابع.
 6. -     انجام فعالیت در کارگروه ها و کمیته های مرتبط.

این مدیریت با رصد فعالیت های بخش های تولیدی در جهت تنظیم زنجیره تولید و نیل به تحقق برنامه تولید فعالیت می نماید.