"مدیریت کیفیت"

 

دکتر طلیعه صابونی

ایمیل: t_sabouni@pasteur.ac.ir

شماره تماس: 34916013-026

  • سمت: مدیر کیفیت

 

 

مدیریت کیفیت

 متولی اجرای سیستم کیفی در مجموعه و ناظر بر برقراری اصول روش های خوب ساخت و آزمایشگاهی (GMP ،GLP ) می باشد. اصول یاد شده، تضمین کنندة کیفیت، اثربخشی و ایمنی فرآورده، قبل از ورود به بازار می باشد.

مدیریت کیفیت با کلیة فعالیت های تولید، کنترلی، فنی، تدارکات، فروش، توزیع و انبارداری ارتباط تنگاتنگی داشته و مسئول نگرش کیفی حین کلیة عملیات می باشد و در راستای تحقق این امر از ابزارهای مختلف خود استفاده می نماید. مدیریت کیفیت شامل بخش ها و واحدهای زیر می باشد:

  1. بخش تضمین کیفیت
  2. بخش کنترل کیفیت
  3. واحد رگولاتوری