نام محصول:آنتی سرم های ویبریوکلرا

هدف:آنتی سرم های ویبریوکلرا برای تایید سرولوژیکی ویبریوکلرا به روش آگلوتیناسیون اسلایدی طراحی شده است.

آنتی­سرم­های ویبریوکلرا پلی­والانت، ویبریوکلرا اُگاوا و ویبریو کلرا اینابا برای تایید سرولوژیک سویه­های ویبرویوکلرا و نیز تشخیص سروتایپ های اُگاوا، اینابا هیکوجیما به طور اختصاصی تهیه شده­اند که دارای نگهدارنده مناسب می­باشند.

محتویات:

هر ویال قطره چکانی محتوی3 میلی لیتر آنتی سرم و برای انجام 100 تست می باشد.

روش انجام آزمایش:

1- دو قطره (هر قطره حدود 30 میکرولیتر)جداگانه سرم فیزیولوژی در دو طرف یک اسلاید تمیز بریزید.

2- از کشت روی محیط غیر انتخابی (مانند Blood agar یا KIA) یک کلنی ارگانیسم مورد آزمون بوسیله لوپ برداشته و در هر قطره سرم فیزیولوژی ببه طور جداگانه کاملا حل کنید تا سوسپانسیون یکنواخت و کاملا غلیظ ایجاد گردد.

3- به یکی از قطره های سوسپانسیون­، یک قطره (حدود µl 30) سرم فیزیولوژی اضافه کرده و کاملا مخلوط نمایید (کنترل منفی) و به قطره سوسپانسیون دیگر یک قطره (حدود µl 30) آنتی سرم اضافه و کاملا مخلوط نمایید.

4-لام را به آرامی به صورت دورانی برای مدت یک دقیقه حرکت دهید. 

5-واکنش آگلوتیناسیون را در هر قطره با نور کافی و پس زمینه تیره  به دقت بررسی نمایید.

 

نتایج:

نتیجه مثبت: واکنش آگلوتیناسیون در قطره آنتی سرم در مدت یک دقیقه قوی و کاملا قابل مشاهده باشد

نتیجه منفی:  در قطره آنتی سرم و همچنین در قطره کنترل منفی هیچ گونه آگلوتیناسیونی مشاهده نشود.

توجه: اگر در قطره کنترل منفی آگلوتیناسیون مشاهده شود، واکنش خودبخودی (اتوآگلوتیناسیون) ایجاد شده است. در این حالت کلنی، خشن بوده و نتیجه قطره        آنتی سرم نباید خوانده شود.

 

 

 

سروتایپ

فاکتورهای آنتی­ژنیک O

اُگاوا

AB

اینابا

AC

هیکوژیما

ABC

 

شکل(1): فاکتورهای آنتی­ژنیکی سروتایپ­های ویبریوکلرا

 

آنتی­سرم­های تهیه شده، جذب شده و اختصاصی می­گردند به طوری که هیچ گونه واکنش متقاطعی در تست آگلوتیناسیون مشاهده نگردد.

 

آنتی­سرم

آنتی­بادی های O

ویبریوکلرا پلی­والانت

ABC

ویبریوکلرا اُگاوا

B

ویبریوکلرا اینابا

C

 

نام محصول:آنتی سرم های ویبریوکلرا

هدف:آنتی سرم های ویبریوکلرا برای تایید سرولوژیکی ویبریوکلرا به روش آگلوتیناسیون اسلایدی طراحی شده است.

آنتی­سرم­های ویبریوکلرا پلی­والانت، ویبریوکلرا اُگاوا و ویبریو کلرا اینابا برای تایید سرولوژیک سویه­های ویبرویوکلرا و نیز تشخیص سروتایپ های اُگاوا، اینابا هیکوجیما به طور اختصاصی تهیه شده­اند که دارای نگهدارنده مناسب می­باشند.

محتویات:

هر ویال قطره چکانی محتوی3 میلی لیتر آنتی سرم و برای انجام 100 تست می باشد.

روش انجام آزمایش:

1- دو قطره (هر قطره حدود 30 میکرولیتر)جداگانه سرم فیزیولوژی در دو طرف یک اسلاید تمیز بریزید.

2- از کشت روی محیط غیر انتخابی (مانند Blood agar یا KIA) یک کلنی ارگانیسم مورد آزمون بوسیله لوپ برداشته و در هر قطره سرم فیزیولوژی ببه طور جداگانه کاملا حل کنید تا سوسپانسیون یکنواخت و کاملا غلیظ ایجاد گردد.

3- به یکی از قطره های سوسپانسیون­، یک قطره (حدود µl 30) سرم فیزیولوژی اضافه کرده و کاملا مخلوط نمایید (کنترل منفی) و به قطره سوسپانسیون دیگر یک قطره (حدود µl 30) آنتی سرم اضافه و کاملا مخلوط نمایید.

4-لام را به آرامی به صورت دورانی برای مدت یک دقیقه حرکت دهید.

نتایج تست اسلاید

تفسیر

 

 

کنترل

 (NaCl 0.85%)

ویبریوکلرا پلی­والانت

ویبریوکلرا اُگاوا

ویبریوکلرا اینابا

 

 

-

-

-

-

ارگانیسم مورد بررسی ویبریوکلرا نمی­باشد

 

-

+

+

-

ویبریوکلرا اُگاوا

 

-

+

-

+

ویبریوکلرا اینابا

 

-

+

+

+

ویبریوکلرا هیکوژیما

 

+

هر نتیجه­ای

هر نتیجه­ای

هر نتیجه­ای

نتیجه کاذب می­باشد و کشت مورد بررسی مناسب نمی­باشد

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظات:

 •برای انجام آزمایش حتما از کشت حتما تازه )24-18 ساعته) و خالص ارگانیسم مورد آزمون استفاده شود .

 • به اهمیت خواندن نتیجه در مدت زمان ذکر شده (یک دقیقه) توجه ویژه شود.

 (این جمله حذف شود)آنتی سرم هایی که کدر یا دارای ذرات رسوب می باشند، در هر زمان در طی استفاده باید دور انداخته شوند.

-در حین انجام آزمایش از برخورد قطره چکان آنتی سرم با قطره سوسپانسیون میکروبی اکیدا خودداری شود.

 شرایط نگهداری و عمر قفسه ای:

در دمای 2-8 درجه سانتی گراد و با رعایت زنجیره سرد به مدت 1 سال قابلیت مصرف دارد.

معدوم سازی:-به منظور احتیاط و ممانعت ازآلودگی های ثانویه این محصول را مانند هر گونه فرآورده میکروبی و عفونت زا معدوم نمایید.