نام محصول: آزمایش تشخیص بروسلوز روش رزبنگال

هدف: سوسپانسیون محتوی سلول های غیرفعال شده بروسلا که با رزبنگال رنگ آمیزی شده است و جهت تشخیص سریع و اولیه بروسلوز به کار می رود. روش آزمون رزبنگال یک آزمایش سریع، ساده و حساس است که به عنوان یکی از تست های غربالگری استفاده می شود. لذا اگر نتیجه آزمایش مثبت بود، باید از سایر روش های باکتری شناسی و سرولوژیکی دیگر جهت تایید نهایی بروسلوز استفاده شود.

این آزمایش در مراحل اولیه مشکوک به بروسلوز انجام می شود و در مقایسه با آزمایش رایت از سرعت و حساسیت بیشتری برخوردار است.

 

محتویات کیت آنتی ژن رزبنگال:

آنتی ژن رزبنگال: شش ویال حاوی 10 میلی لیتر آنتی ژن، که هر ویال برای انجام 330 تست می باشد.

سرم کنترل مثبت: یک ویال حاوی یک میلی لیتر سرم بر علیه آنتی ژن بروسلا به عنوان کنترل مثبت

سرم کنترل منفی: یک ویال حاوی یک میلی لیتر سرم منفی به عنوان کنترل منفی

روش انجام آزمون:

1-قبل از انجام آزمایش، دمای آنتی ژن و نمونه ها را به دمای اتاق برسانید.

2-30 میکرولیتر (یا یک قطره) از نمونه های سرم بیمار و 30 میکرولیتر آنتی ژن رزبنگال که قبلا به خوبی یکنواخت شده است را بر روی یک صفحه شیشه ای تمیز بریزید.

3-آنتی ژن و نمونه سرم بیمار را توسط یک همزن تمیز شیشه ای (ایلیکاتور) به خوبی و به آرامی مخلوط نمائید.

4-این مراحل را به منظور اعتبار سنجی کیت با کنترل مثبت و منفی نیز تکرار کنید.

5-صفحه شیشه ای را به خوبی و به آرامی به مدت 4 دقیقه به صورت دورانی حرکت دهید.

تفسیر:

نتیجه را با رعایت گذشت مدت زمان 4 دقیقه از شروع آزمایش، بخوانید. اگرآگلوتیناسیون مشاهده نشد، نتیجه آزمایش منفی می باشد. در صورت مشاهده آگلوتیناسیون (ضعیف تا قوی) نتیجه آزمایش نمایانگر وجود آنتی بادی های اختصاصی باشد.

ملاحظات:

1-فقط از فراورده های یک کیت استفاده نمایید و آزمایش را با ترکیب اجزای کیت های مختلف انجام ندهید.

2-از تماس آنتی ژن با پوست، چشم و مخاط دهان اجتناب نمایید.

2-تاریخ انقضای کیت بررسی شود. پایداری کیت تا پایان تاریخ انقضاء مورد قبول است.

3-از یخ زدگی فرآورده جلوگیری شود.

تداخلات:

هموگلوبین (10 گرم در لیتر)، لیپمی (10 گرم در لیتر) و فاکتورهای روماتوئید (IU/mL 300) تداخلی ندارند. بیلی روبین در 2.5 میلی گرم در دسی لیتر تداخل دارد.

شرایط نگهداری و عمر قفسه ای:

1-در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و با رعایت زنجیره سرد به مدت 2 سال قابلیت مصرف دارد.

 

معدوم سازی:

آنتی ژن رزبنگال حاوی سلول غیرفعال شده بروسلا آبورتوس می باشد، با این حال باید احتیاط کنید و مانند یک ماده عفونت زای بالقوه با آن کار کرده، و منطبق بر مقررات زباله های عفونی امحاء شود.