بخش واکسن های باکتریایی و تهیه آنتی ژن:

 

تاریخچه:

   بخش واکسن سازی از بدو تاسیس انستیتو پاستور ایران فعال بود و یکی از دو واحد بخش میکروب شناسی را تشکیل می داد. در آن زمان واکسن کلاسیک حصبه (TAB) در این واحد تولید می شد که نیاز کشور را برای واکسیناسیون عمومی تامین می کرد. واحد دیگر این بخش در زمینه میکروب شناسی بالینی فعالیت داشت. در سال 1344 به دلیل اپیدمی شدن ناگهانی وبا در ایران، این واحد تولید واکسن کلاسیک وبا را در دستور کار خود قرار داد و چندی بعد به دلیل افزایش حجم کاری از بخش میکروب شناسی مجزا گردید و از سال 1345 تحت عنوان "بخش واکسن سازی " فعالیت خود را مستقلاً ادامه داد. در حال حاضر فعالیت های این بخش گسترش یافته است.

 

 

 محصولات بخش واکسن های باکتریایی و تهیه آنتی ژن:

 1. آنتی ژن ویدال AO
 2. آنتی ژن ویدال BO
 3. آنتی ژن ویدال TO
 4. آنتی ژن ویدال aH
 5. آنتی ژن ویدال    bH
 6. آنتی ژن ویدال tH
 7. آنتی ژن رز بنگال
 8. آنتی ژن بروسلا آبورتوس ( روش سریع)
 9. آنتی ژن بروسلا آبورتوس ( روش لوله)
 10. آنتی ژن بروسلا آبورتوس (2ME)
 11. آنتی سرم ویبریو کلرا (اگاوا)
 12. آنتی سرم ویبریو کلرا ( اینابا)
 13. آنتی سرم ویبریو کلرا ( پلی والان)
 14. محیط کشت کاستانیدا
 15. محیط کشت خون
 16. محیط کشت لوفلر
 17. محیط کشت لونشتاین
 18. سرم های کنترل مثبت و منفی