اداره تجهیزات و کالیبراسیون:

اهم فعالیت­های این اداره:

  • نگهداری و تعمیرات تخصصی تجهیزات خطوط تولید و آزمایشگاهی
  • کالیبراسیون تجهیزات و ابزار دقیق