مجتمع تولیدی و تحقیقاتی

 

نشانی : اتوبان تهران کرج - کیلومتر 25- روبروی اتمسفر - مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

تلفن: 70-34915960 (26- 98+)

فاکس:  34916110 (26- 98+)

واحد فروش:  36100988 (26- 98+)