معرفی :

 مرکز تحقیق و توسعه و آموزش بیماریهای ناقل زاددر سال 1384 بدنبال درخواستWHO/EMRO  از بخش تحقیقات مالاریا و ناقلین (MVRG)با زیربنای 450 متر مربع تأسیس شد که بدنبال آن در سال 1389 بطور کامل و عملیاتی در انستیتو پاستور شروع به فعالیت نمود.

 

شرح وظايف :
*تهیه واکسن،کیت های تشخیصی وفرآورده های بیولوژیک در راستای پیشگیری و کنترل بیماری های ناقل زاد
* پرورش پشه های آنوفل، کولکس،آئدس، پشه خاکی، کنه،کک، انواع مگس، عقرب و زالو...
* شناسایی مواد مؤثر داروها ، عصاره‌های گیاهی و مواد شیمیایی با خاصیتدورکنندگی یا کشتن حشرات
* تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه های علمی مرتبط

 

اهداف و چشم اندازها :

از اهداف ایجاد این مرکز، فراهم کردن شرایط مطالعات پیشرفته برای متخصصین و محققین مراکز ملی و بین المللی در حوزه مرزهای دانش برای تحقیق بر روی بندپایان و حشرات ناقل و پاتوژنهای عامل بیماریهای ناقل زاد(VBD) می‌باشد تا:

 • فرصت یکسان برای تمامی محققین ایرانی، WHO/EMROو شبکه انستیتو پاستورها(RIIP)فراهم آورد.
 • فرصت همکاری بر روی مطالعات کاربردی و ژنومیکس برای کنترل بیماریهای ناقل زاد را ایجاد کند.

آزمایشگاه های مستقر در انسکتاریوم ملی :

 • آزمایشگاه های پرورش حشرات: پرورش روتین پشه های  Culicidae ( گونه هایAnophelesAedes ، Culex) و همچنین پرورش پشه خاکی، کک، کنه، مگس های میاز و عقرب در صورت نیاز و منطبق با دوره اجرائی پروژه های مرتبط
 • آزمایشگاه مطالعات مورفولوژیکی: شناسایی، تشریح، فراهم کردن کلیدهای مورفولوژیکی و مقایسه سیستماتیک
 • آزمایشگاه بررسی و ارزیابی مکانیزمهای مقاومت به حشره کش ها: تست های حساسیت روتین WHO برای بندپایان مختلف که در علم پزشکی اهمیت دارند و همچنین بررسی مکانیزمهای مولکولی مقاومت به سموم در قالب فعالیتهای تحقیقاتی و ارائه خدمات تخصصی به برنامه کنترل بیماریهای ناقل زاد در سطح ملی و استانی و ارزیابی سموم کاندید ارائه به بازار مصرف توسط شرکتهای خصوصی در انسکتاریوم انجام می شود.
 • آزمایشگاه مطالعات مولکولی: انجام فعالیت های مختلف شامل استخراجReal Time PCR,RFLP,RT-PCR,PCR,RNA,DNA  کلونینگ، بیان پروتئین، تخلیص پروتئین، آنالیزهای بیوانفورماتیک و غیره
 • آزمایشگاه کشت سلولی: کشت دائم در شرایط in vitro انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم،کشت سلول حشرات و غیره
 • آزمایشگاه میکروب‌شناسی و پاراترانسژنیک: شناسایی فلور میکروبی بندپایان مهم پزشکی بمنظور توسعه و بکارگیری تکنیک پاراترانسژنیک 
 • آزمایشگاه بررسی مولکولهای کاندید واکسن درناقلین کولیسیده An. stephensi،...)کهدر تکامل سیکل جنسی انگل نقش دارند.
 • آزمایشگاه بررسی فرآورده های طبیعی ناقلين و بندپایان: بررسی مولکولی، تشخیص و تولید پروتئین های حشرات با کاربرد درمانی – پزشکی
 • آزمایشگاه چالش : برای توسعه واکسن مالاریا و کاندیدهای مناسب بمنظور استفاده در تکنیک پاراترانسژنیک. تاکنون چندین کانستراکت تولید شده در گروه در مدل پلاسمودیوم-آنوفل مورد چالش و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین چالش عوامل میکروبی (باکتری-ویروس-نماتد) بعنوان عوامل پاراترانسژن در انسکتاریوم بصورت روتین انجام می شود.
 • آزمایشگاه طراحی و توسعه سنتز حشره کش ها:با شناسایی و تولید ترکیبات مؤثره گیاهی، امکان ارزیابی و بکارگیری آنها بعنوان حشره کش فراهم شده است.
 • بانک زیستی:

مجموعه‌ایی در دست گسترش برای بندپایان مهم پزشکی و پاتوژن هایی که ازطریق آنها انتقالمی‌یابند در انسکتاریوم راه اندازی شده و در دسترس محققین می باشد.

 • آزمایشگاه ترانسژنسیس: در این آزمایشگاه ایجاد حشرات تراریخت با هدف کنترل بیماری‌های ناقل‌زاد مدنظر می‌باشد.