سرپرست معاونت تولید انستیتو پاستور

 

 

 

       

نام: دکتر مهدی 

نام خانوادگی: پریان نوغانی

تلفن:34916130(26-98+)

        34916140(98-26+)

فکس:34916110(26-98+)

 پست الکترونیک :      m_paryan@pasteur.ac.ir  

آدرس: اتوبان تهران کرج - کیلومتر 25- روبروی اتمسفر - مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران