روابط عمومی و امور بین الملل

روابط عمومی و امور بین الملل مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران در راستای اهداف اطلاع رسانی و امور ارتباطات داخلی و خارجی خود هماهنگ با دیگر ارگان تحقیقاتی، تولیدی، پیشتیبانی، ضمن ارائه خدمات در زمینه های مطبوعاتی و رسانه ای، همایشها و برگزاری نمایشگاه ها، بازدیدها،‌ انجام امور مربوط به تشریفات سفرهای خارجی و داخلی و ضیافتها و موارد مرتبط با امور قراردادهای داخلی و خارجی و تبادل و انعکاس دستاوردهای پژوهشی و تولیدی، همواره در راستای تحقق اهداف عالیه فوق پیشگام و پیشرو می باشد.

از آنجا که روابط عمومی در هر سازمان آئینه تمام نمای دستاوردهای آن مجموعه می باشد، امید آن داریم که در انجام این مهم همواره کوشا و سعی وافر را مبذول نمائیم.

 

روابط عمومی مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

 امور مطبوعات و رسانه ها

امور همایشها و سمعی بصری

امور دفتری

نشریات تبلیغی و اطلاعات

 نمایشگاه ها

 

فعالیتهای روابط عمومی مجتمع

1. ارتباط با رسانه های خبری ومطبوعات

2. مصاحبه و گزارش رسانه های جمعی

3. تنظیم اخباردستاوردهای  پاستور وهماهنگی و ارتباط  با بخشها

4. نمایندگی خبری روابط عمومی و نشریه پاستور

5. هماهنگی ورود و خروج خبرنگاران و واحدهای خبری با حراست

6. هماهنگی جهت بازدید از بخشهای پاستور

7. هماهنگی در رابطه با برگزاری نمایشگاهها

8. انجام امور پیگیری

9. سمعی وبصری و تالار ها

10. امور تبلیغات ، آگهی ها و پلاکاردها

11. هماهنگی و اجرای ضیافتها و مهمانی های انستیتو

12. هماهنگی و اجرای سمینارها وکنفرانسها

13. امور اخذ روادید 

14. امور تشریفات مهمانان و مدعوین خارجی

15. توزیع و نصب نامه ها، پوسترها، اطلاعیه ها و روزنامه ها در بخشها و بوردها

16. مسئول ثبت نامه های وارده و صادره اداره روابط عمومی

17. پاسخگوئی به تماس های تلفنی، کپی، ارسال و دریافت فکس

18. هماهنگی همکاریهای بین بخشی و بین المللی

19. پیگیری و هماهنگی با بخشها جهت ارسال اخبار