بخش FFP از سال 1384 به منظور فرمولاسیون، پرکنی، لیوفیلیزاسیون و بسته بندی فرآورده­های نوترکیب در دو طبقه مجزای ساختمان تولید نوترکیب راه اندازی شد.

مهمترین فرآورده های بخش FFP عبارتند از:

 • واکسن هپاتیت ب نوترکیب
 • واکسن پاستوکووک
 • واکسن پاستوکووک پلاس
 • انجام ساخت قراردادی با دیگر تولیدکنندگان در طبقه سوم
 • پرکنی واکسن هاری دامی

وظایف واحدهای مختلف بخش:

 • واحد آماده­سازی مواد و محلول:
  • آماده­سازی و سترون­سازی مواد مورد نیاز فرمولاسیون و پرکنی نظیر محلول­ها، سیفون­ها، لباس، کپ، رابر و ...
  • آماده­سازی مواد ضدعفونی کننده و نظافت فضاهای تمیز

 

 • واحد فرمولاسیون:
  • آماده­سازی تجهیزات شامل شستشوی شیمیایی، CIP، SIP تانکها و سیستم فرمولاسیون
  • آماده­سازی محلول بافر
  • آماد­سازی پایدارکننده، نگهدارنده و سایر افزودنیهای مورد نیاز
  • آماده­سازی ادجوانت
  • انجام فرمولاسیون آسپتیک
  • فرمولاسیون و نمونه برداری از بالک نهایی واکسن

 

 • واحد شستشوی ویال و پرکنی:
  • پاکسازی سطوح داخلی و خارجی ویالها با استفاده از WFI , PW و هوای تمیز فرآیندی

 

  • پیروژن زدایی ویالها با استفاده از حرارت خشک و خنک سازی
  • پرکنی، رابرگذاری و کپ گذاری ویالهای حاوی محصول مایع
  • پرکنی، رابرگذاری نیمه و انجام کپ­گذاری بعد از لیوفیلیزاسیون محصول جامد

 

 • واحد لیوفیلیزاسیون:
  • انجام خشک کنی به وسیله خارج کردن حلال از محصول پرشده به واسطه انجام تصعید

 

 • واحد کنترل چشمی:
  • انجام کنترل چشمی ویالها توسط کارکنان آموزش دیده و بر اساس دستگاههای تمام و نیمه اتوماتیک از حیث عدم وجود عیوب قابل مشاهده نظیر ذرات خارجی، ظاهر، حجم، عیوب بسته­بندی و نظایر آن
  • جداسازی ویالهای مردود
  • کنترل فرآیند بر اساس اندازه سری­ساخت
  • کنترل چشمی مجدد ویالهای مرجوعی توسط تکنسین
  • بررسی آمار تولیدی سری ساخت
  • درخواست معدوم سازی ویالهای مرجوعی مطابق با SOP

 

 • واحد برچسب زنی و بسته بندی
  • ثبت شماره سری ساخت، تاریخ تولید و انقضاء و مشخصات اصالت فرآورده بر روی برچسب و الصاق آن روی ویال
  • چاپ مشخصات بر روی جعبه­های کوچک و متوسط
  • بروشورتاکنی
  • بروشورگذاری درون جعبه­های کوچک واکسن و بسته­بندی ویالها درون جعبه­های کوچک و متوسط
  • کنترل وزن جعبه­های متوسط
  • شرینک کردن جعبه­های متوسط
  • انجام کارتونینگ
  • نمونه برداری از محصول نهایی مطابق با SOP