نام محصول: محیط کشت خون (بزرگسالان و کودکان)

حیطه کاربرد: این محیط جهت جداسازی انواع متعدد پاتوژن های هوازی یا بیهوازی اختیاری بکار می رود

و دارایsodium polyanetholsulfonate (SPS)   به عنوان ضد انعقاد می باشد.

 

طریقه مصرف:

 • نمونه خون بیمار را قبل از دریافت آنتی بیوتیک و با دقت و با رعایت شرایط استریل تهیه نمایید.
 • 7-5 میلی لیتر خون بیمار بزرگسال را در شرایط استریل به محیط کشت خون بزرگسالان اضافه کرده و آن را در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه کنید.
 • 5-3 میلی لیتر خون بیمار کودک را در شرایط استریل به محیط مذکور اضافه و آنرا در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه کنید.
 • مشاهده همولیز گلبول های قرمز، تولید حباب های گاز در سطح محیط، ایجاد کدورت و یا رسوب کلونی های کوچک در سطح     گلبول های قرمز، نشان دهنده کشت خون مثبت می باشد.
 • پس از مثبت شدن کشت خون، محیط را به آرامی حرکت داده، تحت شرایط استریل چند قطره آن را در سطح محیط جامد خون دار منتقل و مراحل شناسایی و تشخیصی را ادامه دهید.
 • کشت مجدد از محیط کشت خون به محیط های بعدی می تواند با استفاده از محیط های شکلات آگار، مک کانکی آگار و یا یک محیط مناسب برای رشد باکتری های بی هوازی صورت پذیرد.
 • در 20 تا 30 درصد موارد کشت خون مثبت، عفونت ناشی از وجود چند میکروارگانیسم بوده که در موارد تشخیصی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
 • چنانچه به محیط کشت خون 10 درصد خون دفیبرینه افزوده شود، محیط مناسبی برای جداسازی Histoplasmacapsulatumبه وجود خواهد آمد.
 • در صورت مشاهده هرگونه کدورت یا ذرات معلق درون محیط کشت از مصرف آن خودداری کنید.

 • بسته بندی:
 • هر ویال محیط کشت خون بزرگسال محتوی 40 میلی لیتر محیط کشت می باشد.
 • هر ویال محیط کشت خون کودکان محتوی 20 میلی لیتر محیط کشت می باشد.

 

شرایط نگهداری و عمر قفسه ای:

 • محیط کشت خون را در دمای آزمایشگاه و دور از تابش نور نگهداری کنید.
 • عمر قفسه ای در شرایط مناسب نگهداری یک سال پس از تاریخ تولید است.

 

معدوم سازی:

 • این فرآورده پس ازمصرف می بایست اتوکلاو شود و در ظروف مخصوص زباله مخصوص دور ریخته، حمل و منهدم شود.