مدیریت بازرگانی و توسعه تجارت

دکتر رحمان شکری

ایمیل: Bazarganydep@pasteur.ac.ir

شماره تماس: داخلی 4022-4021-4020

شماره فکس: 34916002-026

کلیه عملیاتهای مربوط به خرید و فروش صرفاً از طریق تماس با ایمیل و شماره های اعلام شده امکان پذیر بوده و هرگونه اقدامی غیر از آن فاقد اعتبار قانونی می باشد.