معرفی بخش واکسنهای ویروسی

بخش واکسنهای ویروسی مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران متشکل از دو واحد تولیدی برای واکسن هاری انسانی و دامی است. واحد تولید واکسن هاری انسانی پس از تاسیس و تکمیل سایت تولید آن درمجتمع و نیز گذراندن مراحل بومی سازی فناوری ساخت این واکسن برروی سلول Vero توسط متخصصین انستیتوپاستور ایران، در سال 1395 شکل گرفت. سایت تولید این واکسن که درحال گذراندن مراحل اخذ گواهی GMP می باشد، پس از بهره برداری خواهد توانست  بخش مهمی از نیاز کشور را برآورده کند.  

تولید واکسن هاری دامی با استفاده از سلول جانوری BHK21 و در ظروف شیشه ای در تیرماه 1379 در مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انستیتوپاستور ایران آغازشد. در پی بومی سازی روش کشت سلول جانوری و تولید ویروس در بیوراکتور در سال 1388، ساخت این واکسن با روش جدید ادامه یافت و در شهریور 1389 محصول آن روانه بازار شد که تا به امروز نیز ساخت این واکسن توسط فناوری پیشگفت صورت می گیرد.

فعالیتها:

-بومی سازی ساخت واکسن  هاری انسانی

    • تولید واکسن هاری دامی بر پایه فناوری پیشرفته
    • ایجاد رویه برای بهینه سازی محصول
    • همکاری درآموزش دانشجویان دوره های مختلف کارشناسی و دکتری دانشگاهها
    • همکاری در برگزاری کارگاههای آموزشی در مجتمع

معرفی محصولات بخش:

  • واکسن هاری دامی بصورت تک دوز
  • واکسن هاری برای مصرف انسان(مراحل قبل از اخذ گواهیGMP)