تلفن :   98-26-34916035+
فاکس :   +98-26-36102900
پست الکترونیک :   pastoincubator@pasteur.ac.ir
نشانی پستی :   بزرگراه تهران - کرج، بعد از خروجی همّت شرق، مجتمع تولیدی - تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، مرکز رشد زیست فناوری، کد پستی 3159915111