فراخوان واحدهای فناور

 

مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور در نظر دارد تا از طریق فراخوان تعداد محدودی واحدهای فناوری را در این مرکز جذب نماید. واحدهای فناوری که در زمینه‌های ذیل واجد ایده‌های محوری نوآورانه‌ای باشند، می‌توانند با تکمیل فرم‌ درخواست استقرار  از صفحه رویه پذیرش و ارسال آن به دبیرخانه مرکز، علاقه مندی خود را از استقرار در این مرکز اعلام دارند.

ایده‌های محوری مورد نظر در پنج زیر گروه: 

1- تولید مواد اولیه دارویی

2- طراحی و تولید دارو

3- طراحی و تولید واکسن انسانی

4- طراحی و تولید کیت‌های تشخیصی

5- ارائه خدمات تخصصی

با اولویت طرح‌های دریافتی در محورهای:


1- واکسن‌های انسانی
2- زیست فناوری دارویی
3- فرآورده‌های نوترکیب
4- سامانه‌های نوین دارورسان
5- مواد اولیه دارویی
6- نانو فناوری دارویی
7- بیوانفورماتیک
8- کیت‌های تشخیصی
9- خدمات تخصصی آزمایشگاهی
10- خدمات کنترل و تضمین کیفیت

تقسیم بندی می‌شوند.

 

 

 

 

در مجموع از بین 101 واحد فناور مستقردر مرکز رشد تا کنون 95 واحد فناور از این مرکز خارج شده اند و در حال حاضر 6 واحد فناوردر این مرکز مستقر و در حال فعالیت می‌باشند. 98/09/25