مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
کنترل کیفیت
تضمین کیفیت
واکسن هپاتیت ب نوترکیب
واکسن ب ث ژ
محلولهای تزریقی
آنتی ژن
واکسنهای ویروسی