سامانه گزارش دهی عوارض جانبی محصولات مجتمع تولیدی تحقیقاتی
کنترل کیفیت
تضمین کیفیت
واکسن هپاتیت ب نوترکیب
واکسن ب ث ژ
آنتی ژن
واکسنهای ویروسی